Ši privatumo politika (toliau – Politika) aprašo, kaip arba UAB Kamava tvarko bei apsaugo savo klientų asmens duomenis.

Asmens duomenys šioje Politikoje suprantami taip, kaip jie yra apibrėžiami 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome yra šie:

  1. asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas)
  2. kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
  3. kiti duomenys, kuriuos klientas pateikia, sudarant ir vykdant paslaugų teikimo sutartį;
  4. asmens duomenys, kuriuos UAB Kamava tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
  5. kiti duomenys, kurie yra surenkami iš teisėtų šaltinių, teikiant paslaugas.

Visi Jūsų asmens duomenys, yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą, užtikrinti duomenų tvarkytojui kylančių teisinių prievolių įvykdymą.
Jūsų asmens duomenis tvarkome sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas), t.y. turint teisinį pagrindą nepažeidžiant įstatymų, teisės aktų, kitų teisiškai privalomų pareigų ar apribojimų.
Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų sunaikinti arba prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų sutarties vykdymą.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Jūsų asmens duomenis tvarkome paslaugų teikimo sutarties pagrindu, taip pat Jūsų prašymu atliekant veiksmus iki paslaugų sutarties sudarymo. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu taip pat gali būti teisinė prievolė ir (ar) siekimas įvykdyti pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje, kiek tai yra būtina atsakyti į Jūsų užklausą, pateiktą vienu iš nurodytų būdų. Tokiu atveju savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Duomenų saugojimas
Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą bei kitas svarbias aplinkybes, priklausomai nuo duomenų rūšies ir konkrečių aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Duomenų subjektų teisės
Jūs turite šias teises:
susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
reikalauti ištaisyti duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Jeigu norite pasinaudoti nurodytomis teisėmis arba turite klausimų, susijusių su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus mūsų interneto svetainėje nurodytais kontaktais: KONTAKTAI